برچسب سی دی

 برچسب سی دی یا لیبل خام سی دی و آماده چاپ استفاده از لیبل سی دی جهت چاپ طرح و چسباندن روی سی دی بسیار مورد استفاده مشتریان قرار می گیرد و استفاده از لیبل یا برچسبی که امکان چاپ بصورت خانگی یا شرکتی با دستگاه های جوهر افشان مهیا شود یکی از مهمترین عوامل …

برچسب سی دی ادامه »